துன்பம் போக்கும் முருகன் மந்திரம்

ஓம் சரவணா பாவாய நமஹ
ஞான சக்திதரா ஸ்கந்தா வள்ளி கல்யாண சுந்தரா
தேவசேனா மணா ஹ்காண்ட கார்திகேய நமோஸ்துதே

ஓம் சுப்ரமண்யாய நமஹ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com