மாங்கல்ய பாக்கியம் தரும் வரலட்சுமி 108 போற்றி

ஓம் அகில லட்சுமியே போற்றி
ஓம் அன்ன லட்சுமியே போற்றி
ஓம் அலங்கார லட்சுமியே போற்றி

ஓம் அமிர்த லட்சுமியே போற்றி
ஓம் அமர லட்சுமியே போற்றி
ஓம் அம்ச லட்சுமியே போற்றி
ஓம் அபூர்வ லட்சுமியே போற்றி
ஓம் அரவிந்த லட்சுமியே போற்றி
ஓம் அனந்த லட்சுமியே போற்றி
ஓம் அஷ்ட லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஆதி லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஆத்ம லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஆனந்த லட்சுமியே போற்றி
ஓம் இஷ்ட லட்சுமியே போற்றி
ஓம் இன்ப லட்சுமியே போற்றி
ஓம் இதய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஈகை லட்சுமியே போற்றி
ஓம் உதய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் உத்தம லட்சுமியே போற்றி
ஓம் உபாசன லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஐஸ்வர்ய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஓங்கார லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஒளஷத லட்சுமியே போற்றி
ஓம் கருணா லட்சுமியே போற்றி
ஓம் கனக லட்சுமியே போற்றி
ஓம் கபில லட்சுமியே போற்றி
ஓம் கமல லட்சுமியே போற்றி
ஓம் கற்பக லட்சுமியே போற்றி
ஓம் கஜ லட்சுமியே போற்றி
ஓம் கஸ்தூரி லட்சுமியே போற்றி
ஓம் காருண்ய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் குண லட்சுமியே போற்றி
ஓம் குரு லட்சுமியே போற்றி
ஓம் கோமள லட்சுமியே போற்றி
ஓம் கோமேதக லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சந்தான லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சங்கு லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சக்கர லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சர்வ லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சந்தோஷ லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சகல லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சாந்த லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சிங்கார லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சிந்தாமணி லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சீதா லட்சுமியே போற்றி
ஓம் செல்வ லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சொர்ண லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சுந்தர லட்சுமியே போற்றி
ஓம் சுப லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஜெய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஜோதி லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஞான லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தங்க லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தயா லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தர்ம லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தன லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தவ லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தான லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தான்ய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தாமரை லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தெய்வ லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தீப லட்சுமியே போற்றி
ஓம் தீர்த்த லட்சுமியே போற்றி
ஓம் திவ்ய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் நாக லட்சுமியே போற்றி
ஓம் நித்ய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் நிர்மல லட்சுமியே போற்றி
ஓம் நீல லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பதும ராக லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பவள லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பக்த லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பத்ம லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பங்கஜ லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பராக்கிரம லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பாற்கடல் லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பாக்கிய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பால லட்சுமியே போற்றி
ஓம் புண்ணிய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் புவன லட்சுமியே போற்றி
ஓம் புனித லட்சுமியே போற்றி
ஓம் பொன் லட்சுமியே போற்றி
ஓம் போக லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மகா லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மதன லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மதுர லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மங்கள லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மாதவ லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மகா லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மகுட லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மரகத லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மாணிக்க லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மாதா லட்சுமியே போற்றி
ஓம் முத்து லட்சுமியே போற்றி
ஓம் மோட்ச லட்சுமியே போற்றி
ஓம் யோக லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ரத்தின லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ராம லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ராஜ்ய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் வரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் வித்யா லட்சுமியே போற்றி
ஓம் விஜய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் விமல லட்சுமியே போற்றி
ஓம் விஷ்ணு லட்சுமியே போற்றி
ஓம் வீர லட்சுமியே போற்றி
ஓம் வேங்கட லட்சுமியே போற்றி
ஓம் வேணு லட்சுமியே போற்றி
ஓம் வைடூர்ய லட்சுமியே போற்றி
ஓம் வைரலட்சுமியே போற்றி போற்றி!

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com