கார்த்திகை மாதத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்தும், இம்மாதத்தில் தீபம் ஏற்றுவதன் மகத்துவம் குறித்தும் சத்குரு இங்கு விளக்குகிறார். இன்று (நவம்பர் 17) முதல் டிசம்பர் 16 வரையில், தமிழ் மாதமான கார்த்திகை மாதம் நிகழ்கிறது. இம்மாதத்தில் தீபம் ஏற்றுவது, இந்தியாவின் பல...
Continue Reading »