ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா

கிருஷ்ணன்
ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே!
ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண
கிருஷ்ண ஹரே ஹரே!!

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com